Obrót lekami zawierającymi octan uliprystalu wstrzymany - informacja MZ