Przejęcie apteki - WAŻNY WYROK NSA

Przejęcie apteki - WAŻNY WYROK NSA

Opublikowany

W sieci pojawiło się uzasadnienie ważnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego przejmowania aptek.

Spółki dokonując przejęcia wskazywały dotychczas, że przepisy umożliwiają im prowadzenie przejętej apteki bez uzyskiwania nowego zezwolenia. Powoływały się wówczas na przepisy art. 494 § 1 i 2 k.s.h., które wskazują, że z dniem przejęcia spółki, na spółkę przejmującą  przechodzą zezwolenia, koncesje etc.:

Art.494.
§1.  Spółka  przejmująca  albo  spółka  nowo  zawiązana  wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.
§2.Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.


Inaczej jednak stwierdził NSA, który uznał, że przepis ten owszem - umożliwia przejęcie apteki, lecz nie oznacza automatycznej zgody na jej prowadzenie:

"(...) sam przepis art. 494 k.s.h. nie jest przepisem wystarczającym do prowadzenia apteki na podstawie przejętego zezwolenia, co należy rozumieć w ten sposób, że spółka powinna legitymować się dokumentem potwierdzającym jej prawo do prowadzenia apteki przejętej. NSA podkreśla, że potwierdzenie istniejącego prawa nie jest tożsame z udzieleniem zezwolenia na prowadzenie apteki, czy jego zmianą poprzez udzielenie zezwolenia na prowadzenie kolejnej apteki."

Treść wyroku - kliknij tutaj.

Udostępnij