Jak rozpoznać sfałszowaną receptę?

Jak rozpoznać sfałszowaną receptę?

Fałszowaniu recept na produkty lecznicze sprzyja obecnie rozwój techniki i postępująca informatyzacja społeczeństwa. Jak nie dać się oszukać?

Za jedną z głównych przyczyn fałszowania recept na produkty lecznicze uznaje się trudności z dostaniem się do gabinetu lekarskiego, które powodują, że pacjenci przed wykupieniem recepty oraz zażyciem leku nie mogą przeprowadzić konsultacji ze specjalistą. Konsekwencją tego jest fakt, że do najczęściej podrabianych produktów leczniczych zalicza się leki, które pacjent powinien przyjmować regularnie, takie jak m.in. preparaty antykoncepcyjne, ale także substancje psychotropowe oraz środki odurzające.

METODY PODRABIANIA RECEPT

Fałszowaniu recept na produkty lecznicze sprzyja obecnie rozwój techniki i postępująca informatyzacja społeczeństwa. Powszechną metodą podrabiania recept jest dopisywanie zwłaszcza numeru PESEL, co jest spowodowane chęcią uzyskania przez pacjenta większej dopłaty do leku bądź uzupełnienia danych, których lekarz nie umieścił na recepcie. Inną metodą fałszowania recept jest powielanie, polegające na zeskanowaniu recepty przy zasłonięciu wszystkich „przeszkadzających” danych, a następnie ręcznym wpisaniu danych „interesujących” fałszerza, w tym dotyczących numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, co stanowi istotną trudność, lecz jest możliwe do wykonania. Recepta może również podlegać obróbce
przy użyciu programu komputerowego. Metodą stosowaną przez osoby uzależnione od tramadolu lub klonazepamu jest kradzież kilku recept w gabinecie lekarskim albo zakup
gotowego, czystego blankietu na tzw. czarnym rynku. Recepty te charakteryzuje przesadna szczegółowość oraz bardzo duża ilość przepisanego pacjentowi produktu leczniczego.

Podkreślenia wymaga, że za dużą przeszkodę w procederze fałszowania recept uznaje się wprowadzenie recept drukowanych oraz usankcjonowanie kodów kreskowych zawierających numer PESEL i numer prawa wykonywania zawodu lekarza. Pojawienie się tego typu zabezpieczeń ma gwarantować, że osoba nieuprawniona do wystawienia recepty nie będzie miała możliwości umieszczenia na niej dodatkowych adnotacji. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją inne sposoby fałszowania recept, bo specjaliści oceniają, że nie są one w pełni chronione przed działaniem fałszerzy.

TRZEBA ZACHOWAĆ CZUJNOŚĆ

W trakcie realizacji recepty farmaceuta powinien kierować się kilkoma podstawowymi zasadami. Do zasad tych należy przede wszystkim wstępna ocena zachowania pacjenta, analiza leków, które widnieją na recepcie, sposobu zapisu tych leków oraz ich dawkowania. Warto również zwrócić uwagę na zgodność numeru recepty zapisanego kodem kreskowym z numerem umieszczonym w górnej części dokumentu. Dane te powinny być tożsame. Jeżeli jest inaczej, to istnieje podejrzenie, że recepta została sfałszowana. Ponadto należy także ocenić pieczątkę lekarską i nagłówkową, zwłaszcza pod względem ich widoczności i czytelności.

KOGO POWIADOMIĆ?

W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia sfałszowania recepty farmaceuta wydający lek odmawia realizacji recepty, zatrzymuje ją i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwe ze względu na adres apteki, a także, o ile jest to możliwe, osobę uprawnioną albo świadczeniodawcę. Jeśli jednak farmaceuta bezpodstawnie odmówi realizacji recepty, to może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za czyny sprzeczne z normami regulującymi wykonywanie zawodu farmaceuty. Pacjentowi, który posługuje się podrobioną receptą, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
adw. Katarzyna Krupa Dyrektor Biura Prawnego w Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
dr n. farm. Piotr Merks Prezes Zarządu Piktorex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.